เกี่ยวกับองค์กร สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA : FIRE AND RESCUE ASSOCIATION
องค์กรเอกชนไม่หวังผลตอบแทน Non-profit Non-Government Organization ดำเนินกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และผลิตครู ด้านการตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่ครอบคลุมการดับไฟ (Fire Service) การกู้ภัย (Rescue Service) การกู้ชีพ (Emergency Medical Service) ในระบบการจัดการทันทีในวินาทีแรก (ERT – ICS) ตามมาตรฐาน ASIA-SHE โดย APFA : ASIA PRE-HOSPITAL AND FIRE RESCUE FEDERATION ASSOCIATION

วิสัยทัศน์ (Vision) : ไม่ว่าเขาจะเป็นใครต้องปลอดภัย ไม่ไข้ไม่เจ็บเพราะเรา FARA Safe World Safe Mankind.
พันธกิจ (Mission) : ผลิตครูผู้ช่วย (ERTครู) ตั้งหน่วยพึ่งตน (ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ERT) ฝึกคนให้คิด (Look Global Do Local) ผลผลิตสากล (มาตรฐาน ASIA-SHE)
ปรัชญา (Philosophy) : คุณธรรมนำปลอดภัย
ปณิธาน : เอื้อเฟื้อ อดทน เสียสละ กล้าหาญ มีวินัย ว่องไว ใฝ่รู้ สู้งาน

กรรมการบริหารสมาคม FARA ชุดที่ 7 พ.ศ.2561-2564 : The Committee