☆ E-book คัมภีร์อัคคีภัย ชุดนี้หากมีประโยชน์ ที่จะทำให้แผ่นดินนี้มีความปลอดภัยได้บ้าง

☆ ขอกุศลนั้นจงถึงซึ่งทุกดวงจิตที่สถิตทั่วจักรวาล ขอจงสุขสำราญตลอดกาลนิรันดร์เทอญ